Algemene Voorwaarden

Offerten
Offerten worden slechts opgemaakt ten titel van inlichting en de daarin vermelde prijzen zijn geenszins bindend.
De documenten zoals tekeningen, gegevens omtrent afmetingen, gewicht, e.d. behorende bij de offerten, zijn slechts bij benadering juist
indien niet uitdrukkelijk anders bepaald.
De aan de koper overhandigde documenten zoals plannen, foto’s, tekeningen, blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper. Deze
mag daarvan slechts gebruik maken voor de studie van de voorgenomen inrichting waarvan de offerte het voorwerp is. De offerten zowel als de bijhorende documenten mogen niet aan derden medegedeeld of overhandigd worden.

Bestellingen
De bestelling is alleen geldig na schriftelijke bevestiging door de verkoper. Elke toevoeging of verandering hieraan moet eveneens door
de verkoper schriftelijk bevestigd worden.
De leveringstermijnen op de bestelbons, bestekken enz. zijn slechts als aanduiding opgegeven en zijn niet strikt toepasselijk. De klant
mag in geen geval de niet-naleving van de vastgestelde leveringstermijnen inroepen om schadevergoeding of nietigverklaring der
overeenkomst te vorderen.
Indien de koper zijn bestelling annuleert, heeft de verkoper het recht een schadevergoeding te vorderen die overeenstemt met de
opgelopen schade maar beperkt is tot 10 % van de overeengekomen prijs, met dien verstande dat het door de koper betaalde voorschot
verworven blijft door de verkoper ten titel van provisie op de verbrekingsvergoeding.

Prijzen
Behoudens de andersluidende overeenkomst gelden de prijzen “af fabriek” inbegrepen laden van vrachtwagen of ander transportmiddel,
echter zonder verpakking.
Tenzij andersluidend beding zijn onze facturen steeds contant betaalbaar te Herentals en het uitgeven van wissels of kwijtingen brengen
hieraan geen afwijking.
Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente eisbaar van 12%.
Bij gebrek aan volledige betaling op de vervaldag is een schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 40,00 verschuldigd.
Zolang de facturen niet volledig vereffend zijn blijven de desbetreffende goederen onze eigendom.
De omzettaks is steeds ten laste van de koper.
De niet-betaling op de voorziene vervaldag verleent ons het recht alle lopende bestellingen zonder verwittiging te schorsen.

Leveringstermijn
De leveringstermijn begint met de verzending van de schriftelijke bevestiging van de bestelling, echter niet voor ontvangst door de
verkoper van een overeengekomen voorafbetaling bij bestelling.
De leveringstermijn geldt als nageleefd wanneer voor afloop ervan het voorwerp van de levering de fabriek verlaten heeft ofwel het
gereedstaan van de zending medegedeeld is.
De leveringstermijn wordt automatisch verlengd indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen die buiten de wil van de
leveranciers liggen bv. bedrijfsstoornissen, algemene vertraging in de levering van de grondstoffen in zover deze een directe invloed
uitoefenen op de afwerking of de levering van de bestelling.

Levering
In de regel geschiedt de levering af fabriek. Het risico van de zending gaat bij het verlaten van de fabriek over op de koper, zelfs bij
franco levering. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging tijdens het transport.
Bij bestelling van meerdere voorwerpen is een gedeeltelijke levering door de verkoper steeds toegelaten.

Waarborg
Enkel op onderdelen van nieuwe toestellen die binnen een termijn van 6 maanden een gebrek vertonen dat ontegensprekelijk voortspruit
uit een constructiefout en dat de werking of het gebruik van het geleverde voorwerp sterk hindert of onmogelijk maakt.
Herstellingen of vervangingen die in het kader van deze verplichting vallen, kunnen in geen geval aanleiding geven tot het vorderen van
schadevergoeding door de koper.
Voor voorwerpen die door de verkoper uit vreemde fabricatie worden geleverd, beperkt zicht deze waarborg tot het afstaan aan de koper
van de verplichtingen die de fabrikant tegenover hem heeft.
De verkoper kan het herstellen of vervangen van onbruikbare of defecte delen weigeren indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt.
De waarborg vervalt wanneer de defecten het gevolg zijn van : onkundig of verkeerd gebruik, verkeerde montage of inbedrijfstelling
door de koper of derden, normale slijtage, verkeerde of nalatige behandeling, in ‘t bijzonder overbelasting, ongeschikte
bedrijfsomstandigheden, onvoldoende bouwwerken, ongeschikte bouwgrond, chemische of elektrische invloeden, voor zover deze niet
door de schuld van de leverancier ontstaan.
De verplaatsingsuren van onze mechaniekers-depanneurs worden berekend vanaf hun vertrek uit onze werkplaats tot bij hun
terugkomst.
Herstellingen als gevolg van slijtage vallen niet onder de waarborg.
Op herstellingen wordt geen waarborg gegeven.

Bezwaren
Alle bezwaren dienen om geldig te zijn, gedaan binnen de acht dagen na ontvangst der goederen. Geen enkele terugzending wordt door
de leverancier aanvaard zonder voorafgaandelijk akkoord.

Bijzondere voorwaarden
De bijzondere voorwaarden welke voor een bepaalde zaak schriftelijk en in een door beide partijen ondertekende overeenkomst
toegestaan worden, hebben de voorkeur op deze hierboven vermeld.

Bevoegdheid
Het Belgisch recht is van toepassing.
Het aanvaarden van onze bevestiging van bestelling geldt voor de koper als akkoord met bovenvermelde voorwaarden.

otherBrandLogo

Niet gevonden wat je zocht? Bekijk zeker ook eens het aanbod van CESAB.